Bez kategorii

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC – Jak to zrobić ?

Jesteś szczęśliwym (możesz być też nieszczęśliwym) posiadaczem polisy OC u swojego ubezpieczyciela. Przychodzi jednak moment gdy   z różnych powodów (stawka za ubezpieczenie lub przykre doświadczenia z aktualnym towarzystwem) zmuszają cię do zmiany zakładu ubezpieczeń.

Polisę zawiera się na 12 miesięcy (wyjątek tu to pojazdy zabytkowe oraz pojazdy w komisach – ale to wyjątek który nie dotyczy większości z nas).

Polisę możesz wypowiedzieć z jej końcem w dowolnym momencie jednak nie później niż na jeden

dzień przed końcem aktualnego okresu ubezpieczenia. Po zmianie w ustawie wystarczy nadanie tego wypowiedzenia listem poleconym na adres zakładu ubezpieczeń lub też złożenie wypowiedzenie u pośrednika mającego podpisaną umowę agencyjną z danym towarzystwem (pamiętaj że jest to ważny wymóg gdyż jeżeli obsługujący się pośrednik nie ma umowy z twoim były zakładem ubezpieczeń jest to traktowane tak jakbyś przekazał swój dokument np. mnie a ja zrobię z nim co zechcę – w takiej sytuacji wypowiedzenie uznane zostanie jako złożone z datą wpływu do towarzystwa). Ale pamiętaj zmiany dotyczą umów ZAWARTYCH od 11.02.2012 – czyli dopiero za rok wszystkie towarzystwa będą zobligowane do przestrzegania w/w zapisów. Poniżej opis jak wypowiedzieć umowę i wzory wypowiedzeń do pobrania:

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC z końcem polisy.

Aktualnie mamy jeszcze dowolność w przyjmowaniu wypowiedzeń (część zakładów stosuje zapisy nowej ustawy, część twierdzi żę obliguje ich to dopiero za rok dla kończących się umów od 11.02.2012). Krok po kroku co robimy żeby załatwić sprawę skutecznie:

  1. Drukujemy druk wypowiedzenia oc (możesz pobrać wzór w pdf na swój dysk i go wydrukować)
  2. Wypełniamy danymi z polisy ubezpieczenia
  3. Podpisujemy druk (jest to konieczne gdyż umowę ubezpieczenia OC można rozwiązać tylko w formie pisemnej)
  4. Wysyłamy na adres towarzystwa (dokument nadania warto zarchiwizować – czasem zdarza się żę dokument nie dochodzi do zakładu ubezpieczeń) – (za datę wypowiedzenia aktualnie uznaje się datę stempla pocztowego tylko dla umów zawartych od 11.02.2012!!!). Wysyłamy wypowiedzenie najlepiej nie ostatniego dnia kiedy jest to możliwe ale z tydzień wcześniej. Jeżeli nie mamy takiej możliwości bezpieczniej jest odwiedzić oddział towarzystwa ubezpieczeń lub nadać fax.
  5. Możesz złożyć dokument u pośrednika – w tym momencie poproś o pełnomocnictwo (do wglądu) oraz o potwierdzenie odebrania dokumentu na kopii wypowiedzenia (również zarchiwizuj)

 

Jeżeli nie złożysz wypowiedzenia na czas lub nie wyślesz go wcale zakład ubezpieczeń po 2 tygodniach od braku otrzymania dokumentu wznowi twoje ubezpieczenie a potwierdzenie wyśle na podany ostatnio adres korespondencyjny (część zakładów wdrożyła już zmiany w ustawie i przedłuża umowy w nowym trybie).

I tu mały komentarz. Wysyłamy listem poleconym dokument, i może się zdarzyć że terminy pomiędzy zarejestrowaniem dokumentu w towarzystwie ubezpieczeń a wznowieniem nowego ubezpieczenia rozminą się (pamiętaj że twój ‚papier” ktoś musi obsłużyć w systemie). Ważne jest więc posiadanie potwierdzenia nadania listu w celu wyjaśnienia w/w sytuacji.

Umowa nie przedłuży się jeżeli nie zapłaciłeś pełnej składki za poprzedni okres ubezpieczenia (jeżeli zapomniałeś wysłać odstąpienie – nie masz problemu z automatycznym przedłużeniem umowy OC), ta umowa wygaśnie automatycznie.

Jeżeli twoje ubezpieczenie zostało zawarte po 11.02.2012 i przedłużone automatycznie po zakończonym okresie ubezpieczenia, będzie można wypowiedzieć w dowolnym okresie trwania , jeżeli posiadasz zawartą umowę  z innym ubezpieczycielem. W tym przypadku zapłacisz tylko za czas udzielanej ochrony ubezpieczenia ( i znów mamy  bałagan na rynku rząd dobrze chciał a wyszło jak zwykle- część zakładów stosuje już od teraz nowe zapisy choć nie musi, cześć czeka do 2013). Jeżeli trafi nam się problem z podwójnym ubezpieczeniem proponuję wykonać telefon na Call Center zakładu ubezpieczeń i dopytać czy do twojej umowy majązastosowanie zapisy nowej ustawy czy nie.

Jeśli kupiłeś używany pojazd i chcesz zrezygnować z polisy OC zbywcy, to aby złożyć wypowiedzenie wykorzystaj formularz wypowiedzenia OC przez nabywcę.

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC i zwrot składki.

Wypowiedzieć umowę OC przed jej upływem możesz w momencie utraty samochodu (kradzież lub kasacja). Aby odzyskać niewykorzystaną składkę, należy przedstawić ubezpieczycielowi zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu wystawione przez wydział komunikacji (decyduje data wydania dokumentu). Przy sprzedaży samochodu  masz możliwość odzyskania niewykorzystanych środków pod warunkiem, że nabywca złoży wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC. W takiej sytuacji towarzystwo będzie musiał zwrócić składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia w ciągu 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy OC lub odstąpienia od niej. Poprzedni właściciel nie ma już obowiązku okazywać kopii polisy ubezpieczeniowej, żeby otrzymać zwrot składki. Zwrot jest dokonywany za każdy nie wykorzystany dzień a nie jak było do tej pory za pełny miesiąc. ( i znów dla umów zawartych po 11.02 obowiązują nowe przepisy dla zawartych przed tą datą stare sprzed nowelizacji).

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

Istnieje jeszcze jedna możliwość odstąpienie od umowy. Jeżeli zawarłeś umowę zdalnie czyli przez internet lub telefon, masz 30 dni na rozwiązanie takiej umowy od daty jej zawarcia. Musisz dochować formy pisemnej a twoja umowa nie może być umową krótkoterminową.